JS逻辑运算符:与、或、非

发布者:梦之国

发布时间:2022-12-29

定义:

 

1、" 与 " &&  :运算规则:有假则假,JS中的”与”为短路与

 

2、”或 ”|| :运算规则:有真则真,JS中的”或”为短路或

 

3、”非”!:

 

定义:为一个布尔值进行取反

双非则把一个非布尔值转换为布尔值,并且不改变性质

 

注意:

 

  • 短路与:如果第一个是false,则不会往后执行,直接返回false
  •  
  • 短路或:如果第一个是true,则不会往后执行,直接返回true

 

代码演示:

 

<script>
	var a = true;
	a = !a;
	console.log(a); // 结果:false
 	
	var b = true;
	b = !!b;
	console.log(b); //结果:true
 	
	var c = true, d = true;
	var e = c && d;
	console.log(e); // 结果:true
 	
	var f = true, g = false;
	var h = f && g;
	console.log(h); //结果:false
 	
	var I = false, j = false;
	var k = I && j;
	console.log(k); // 结果:false
 	
	var l = true, m = false;
	var n = l || m;
	console.log(n); // 结果:true
 	
	var o = true, p = true;
	var q = o || p;
	console.log(q); // 结果:true
 	
	var r = false, s = false;
	var t = r || s;
	console.log(t); // 结果:false
</script>

 

与、或非布尔值运算时:

 

先转换成布尔值,再进行运算,并返回原值

 

1、与运算规则:

 

第一个值为true时,直接返回第二个值

 

第一个值为false时,直接返回第一个值

 

2、或运算规则

 

第一个值为true时,直接返回第一个值

 

第一个值为false时,直接返回第二个值

 

代码演示:

 

<script>
	var a = 12, b = 0, c;
	c = a && b;
	console.log(c); //结果:0
 	
	var d = NaN, e = 0, g;
	g = d && e;
	console.log(g); // 结果:NaN
 	
	var h = 'hello' , I = 0, j;
	j = h || I;
	console.log(j); //结果:"hello"
 	
	var l =  0, m = "hello",n;
	n = l || m;
	console.log(n); // 结果:"hello"
</script>

标签: JS逻辑运算符 与、或、非

上一篇:

下一篇:

captcha